để sản xuất 1 sản phẩm người thợ phải hao phí hết 1 lượng năng suất lao động là 16h. lao động vật hoá chiếm 3/4 giá trị 1 sản phẩm. Hãy xác định sự thay đổi của lượng giá trị sản phẩm và tỷ lệ giảm sau khi tăng NSLĐ cá biệt của người đó lên 4 lần.