giả sử tư bản xã hội cấu tạo từ 3 nghành:
nghành 1: 1800c+200v
nghành 2: 63ooc+ 700v
nghành 3:600c+ 300v
tỉ suất giá trị thặng dư của 3 nghành đều là 100%. sau đó nghành 1 sự bóc lột tăng lên hai lần, điều đó có ảnh hưởng gì đến khối lợi nhuận của nhà tư bản ở nghành 2,3 ko?nếu có hãy xác định các đại lương đó?những kết luận giai cấp rút ra từ sự phân phối lại giá trị thặng dư giũa các nhà tư bản.

---------- Post added at 05:56 PM ---------- Previous post was at 04:59 PM ----------

bạn nào bit trả loi mjnh nha!!!!