HÀNH CHÍNH CÔNG
(Dùng cho nghiên cứu, học tập và giảng dạy sau đại học)
NXB: Khoa học và Kỹ thuật
Chủ biên: TS. Nguyễn Ngọc Hiến